A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Úřední deska

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 17. 12. 2018

V pondělí 17. 12. 2018 se od 17:00 hodin koná zasedání zastupitelstva obce - více zde.

zveřejněno od 10.12.2018


Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu - veřejná vyhláška

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „MěÚ Tachov ODSH“), jako příslušný silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v řízení o žádosti podané dne 17.10.2018 společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň, IČ 709 94 234, o povolení zrušení železničního přejezdu P728 v km 39,253 na železniční trati Domažlice – Planá u Mariánských Lázní (p.p.č. 1307 v k. ú. Bezděkov u Třemešného) rozhodl takto:

podle ust. § 37 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích rozhodnutím podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), se souhlasem drážního správního úřadu ze dne 13.09.2018 zn.: DUCR-55805/18/Kn a souhlasem Obce Třemešné ze dne 17.09.2018 zn.: 94/2018/Tr a na základě provedeného řízení se povoluje zrušení železničního přejezdu P728 v km 39,253 na železniční trati Domažlice – Planá u Mariánských Lázní (p.p.č. 1307 v k. ú. Bezděkov u Třemešného) – více zde.

zveřejněno od 06.12.2018 do 21.12.2018


DSO Borsko - návrh rozpočtu na rok 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., DSO Borsko oznamuje, že návrh rozpočtu DSO Borska na rok 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách DSO na adrese www.svazekborsko.cz - elektronická úřední deska v úplné listinné podobě, úplná listinná podoba je rovněž k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Bor, přízemí radnice, náměstí Republiky č. 1, 348 02 Bor. - více zde.

Návrh rozpočtu - zde.

zveřejněno od 05.12.2018 do 22.12.2018


Návrh rozpočtu obce Třemešné na rok 2019

Občané mají možnost ke zveřejněnému návrhu rozpočtu podávat písemné připomínky, doplňky a návrhy do 17.12.2018 nebo na veřejném zasedání zastupitelstva obce Třemešné. Návrh rozpočtu k nahlédnutí zde.

na webu obce zveřejněno od 30.11.2018 


Návrh střednědobého výhledu obce Třemešné na období 2019 - 2022

Návrh je možné zobrazit kliknutím na tento odkaz - více zde.

zveřejněno od 30.11.2018 do 17.12.2018


Usnesení č. 2 ze dne 19. listopadu 2018

Usnesení č. 2 ze zasedání OZ ze dne 19.11.2018 k nahlédnutí zde.


Výzva vlastníkům lesa – listopad 2018

V průběhu letošního roku došlo v lesích na území Plzeňského kraje k dalšímu výraznému nárůstu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým (kůrovec). Množství dříví napadeného tímto škůdcem dosáhlo ke konci měsíce října téměř 1 000 000 m3. Poškození lesních porostů kůrovcem se vyskytuje na celém území kraje. I přes komplikace spojené s touto kalamitní situací (nedostatek těžebních kapacit, odbytové problémy, propad cen dříví) je nutné proti kůrovci soustavně zasahovat s cílem zmírnit rozsah jím způsobených škod v příštím roce. Při provádění všech zásahů proti tomuto škůdci je přitom vždy nezbytně nutné důsledně dbát na jejich účelnost a účinnost – více zde.

Příloha č. 2 vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže – k nahlédnutí zde.

Zveřejněno od 27.11.2018


Změna dopravce - oznámení

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

na poslední chvíli nám dopravce Pavel Pajer oznámil ukončení své působnosti ve veřejné linkové dopravě a to již k 8. prosinci 2018, tj. fakticky za „minutu dvanáct“. Aby mohla být doprava zajištěna, obrátili jsme se na ČSAD autobusy Plzeň. Dopravce dokáže rámcově náhradu zajistit, avšak vzhledem k nedostatku řidičů a oznámení ze strany původního dopravce, to bude částečně dílem kompromisu.

Na nové lince 490610 budou vedeny spoje z Velkých Dvorců na Bělou n. Radbuzou, dále do Stráže, odsud přímo do Boru a poté po stávající trase do Tachova. Spoje jsou administrativně rozděleny v Bělé n. Radbuzou, ale jde o jeden autobus. Cestující z/do Vysočan budou muset přestoupit v Boru na autobusovém nádraží. O prázdninách je pak první ranní spoj ukončen trvale v Boru s přestupem na linku 490660 do Tachova (jede přímo), lidé ze Starého Sedliště a Pernolce se dostanou dřívějším spojem do Tachova. Mrzí mě, že jízdní řád není úplně komfortní, ale kvůli odpočinku řidičů a jejich omezenému počtu to jinak udělat nešlo. Mezi Rozvadovem a Přimdou nepojede linka vůbec, a to pro minimální vytíženost.

Dále bude zavedeny spoje v 14:10 a 15:50 z Přimdy do Boru a okružní spoj v 14:45 z Boru do Stráže (přes Vysočany a Souměř) a zpět přímo do Boru. V pracovní dny pojede též nově autobus v 21:00 z Boru do Tachova (přímo). Linka 490610 je zařazena do systému Integrované dopravy Plzeňska a platí na ni tarif dopravce.

Děkuji za pochopení a prosím o informování občanů.

S pozdravem

Martin Fencl

dopravní a marketingový specialista

POVED s. r. o.

Plzeňský organizátor veřejné dopravy

Linka 0490610
Linka 0490660
Linka 0490740


Nařízení města Tachova č. 1/2018 – zákaz vstupu do lesa v polesí Diana

Rada města Tachova schválila v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě ustanovení § 19 odst. 3 a § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, svým usnesením ze dne 26. 9. 2018 Nařízení č. 1/2018, kterým se zakazuje vstup do lesa (viz. příloha). Toto nařízení nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení, což je 27. 9. 2018 a jeho platnost končí 3 měsíce ode dne vyhlášení.

Dočasný zákaz vstupu se vztahuje na lesy v LHC Kolowratovy lesy – polesí Diana v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů z důvodu poškození lesa větrnou kalamitou. Více zde.

Zveřejněno dne 02.10.2018


Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Změny ve vydávání cestovních dokladů od 1. července 2018

Ceník za prodej a pronájem majetku obce Třemešné platný od 13.09.2018

Zastupitelstvo obce Třemešné schválilo dne 12.9.2018 úpravu cen za prodej a pronájem pozemků a poskytovaných služeb – více zde.


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Borsko za rok 2017

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., Dobrovolný svazek obcí Borsko oznamuje, že Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Borsko za rok 2017 byl schválen na jednání členské schůze svazku dne 28. 6. 2018 a je v úplném znění včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za r. 2017 zveřejněn na internetových stránkách na adresehttp://www.svazekborsko.cz

V listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Dobrovolného svazku obcí Borsko na finančním odboru Městského úřadu v Boru, náměstí Republiky č. 1 – viz zde.

Zveřejněno od 27. 07. 2018


Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Třemešné stanoví v souladu s platnými předpisy tento sazebník úhrad za poskytování informací - více zde

Zveřejněno      od 29.05.2018


Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů najdete zde. 

NALEZENÉ KLÍČE

 

V Třemešném na silnici byl nalezen svazek klíčů. Kdo postrádá klíče, může si je vyzvednout u Sládků na adrese Třemešné 3 nebo může zavolat starostovi na mobil 724 183 675.

zveřejněno 30.04.2017


 

Pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu - 2017-1

Státní pozemkový úřad nabízí pozemky k púachtu/pronájmu v katastru obcí Třemešné, Dubec, Bezděkov u Třemešného a Nová Ves pod Přimdou dle přílohy - více zde.

Zveřejněno     od 01.02 online viagra canada.2017


Osvědčení o úspoře emisí za v roce 2015


 

Návrh nového územního plánu k nahlédnutí

V kanceláři starosty obce Třemešné je k nahlédnutí návrh nového územního plánu.


Joomla Templates: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually